X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

wbudowie.plArtykuły

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bez tajemnic

Autor:wbudowie.pl

Planując kupno czy budowę domu, musimy pamiętać o wielu rzeczach, które mogą mieć duży wpływ na nasze decyzje. Podekscytowani piękną lokalizacja, możemy nie pomyśleć o sprawdzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Dlaczego jest on tak ważny i na co zwrócić szczególna uwagę?

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jak go odczytać?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i co zawiera, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej zapisem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie uchwały Rady Gminy. Oznacza to iż określa on:

 • Przeznaczenie terenu konkretnej działki
 • Użytkowe przeznaczenie okolicznych terenów
 • Minimalną wielkość działki, na której możemy postawić dom
 • Maksymalną wielkość domu, który chcemy postawić
 • Wymaganą kubaturę domu
 • Kształt dachu i rodzaj jego pokrycia
 • Usytuowanie domu względem drogi
 • Możliwe sposoby na przyłączenie ścieków i mediów
 • Planowane prace jakie będą wykonane w najbliższym czasie w pobliżu działki
 • Planowana budowa dróg
 • Tereny, które mają być przeznaczone do realizacji celów publicznych
 • Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu wynikłe z potrzeby ochrony środowiska, jak również prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części, graficznej i tekstowej. Tekstowa część planu zawiera jego opis, natomiast graficzna jest załącznikiem w formie rysunku. Część tekstowa to dane takie jak: informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, zasady podziału nieruchomości, kącie nachylenia dachu i jego rodzaju pokrycia, dopuszczalnej liczbie kondygnacji budynków mieszkalnych. Natomiast część graficzna, pokazuje granice danego przeznaczenia terenu , ustalenia dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dostępnymi materiałami, będziemy mieć jasność, co do wykorzystania terenów leżących w pobliżu naszej działki. Kiedy czytamy MPZP najlepiej mieć dla porównania aktualna mapę tego samego regionu. Na części graficznej poszczególne typy zabudowy czy terenu oznaczone są oznaczeniem literowym i kolorem. Dla przykładu zabudowa usługowa, oznaczona jest kolorem czerwonym i duża literką U. Każdy plan posiada legendę, która ułatwia jego rozczytanie.

Podstawowe oznaczenia literowe i graficzne, odnoszące się do przeznaczenia terenu

Oznaczenie literowe

Przedmiot oznaczenia

Kolor

MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

kolor jasnobrązowy

MW

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

kolor ciemnobrązowy

U

Tereny zabudowy usługowej

kolor czerwony

US

Tereny usług sportu i rekreacji

kreskowanie zielono-czerwone

UC

Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

kreskowanie czerwono-ciemnoszare

R

Tereny rolnicze

kolor żółty

RU

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

kreskowanie żółto-czerwone

RM

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

kreskowanie żółto-jasnobrązowe

P

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

kolor fioletowy

PG

Obszary i tereny górnicze

kolor fioletowy

ZN

Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

kolor ciemnozielony

ZL

Lasy

kolor ciemnozielony

ZP

Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

kolor zielony

ZD

Tereny ogrodów działkowych

kolor zielony

ZC

Cmentarze

kolor zielony

ZZ

Obszary zagrożone powodzią

kreskowanie jasnozielone na tle w kolorze odpowiednim do przeznaczenia

WM

Tereny wód powierzchniowych morskich

kolor jasnoniebieski

WS

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały)

kolor jasnoniebieski

KD

Tereny dróg publicznych

kolor biały

KDW

Tereny dróg wewnętrznych

kolor jasnoszary

KW

Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne

kolor ciemnoniebieski

odpowiednio:

E, G, W, K, T, O, C

Tereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, gospodarka odpadami, ciepłownictwo

kolor ciemnoszary

 

Jak i gdzie sprawdzić MPZP dla interesującej nas lokalizacji?

Przed zakupem działki czy nieruchomości konieczne jest zapoznanie się z MPZP. Możemy zapobiec późniejszym rozczarowaniom, bo na przykład wyobraź sobie sytuację, kiedy stawiasz swój wymarzony dom. Piękna okolica, dużo zieleni, a po roku tereny, które przyciągnęły Cię w tę okolice zostały oddane pod zabudowę przemysłową. Pamiętaj, że masz pełne prawo wglądu, ale także prawo do otrzymania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. Nie musisz być właścicielem terenu, ani nie musisz mieć żadnych praw, MPZP jest dokumentem jawnym. Udając się do urzędu miasta bądź gminy, nie musimy podawać żadnego konkretnego powodu do uzyskania wglądu. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możemy również uzyskać wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego , w tym przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej. Jeżeli okazało by się, że dla interesującej Cię okolicy nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, możesz ubiegać się o zwrot opłaty.  Do uzyskania MPZP potrzebny nam będzie numer ewidencyjny działki, jego obręb, a także arkusz mapy. Pamiętajmy o tym, aby zawsze sprawdzać MPZP dla własnego dobrego jutra. Jako osoba fizyczna, właściciel domu, nie masz szansy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ale masz szanse na dokładne jego przeanalizowanie.

Co zrobić gdy nie ma MPZP?

Może zdarzyć się sytuacja, w której nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to niestety, że nie zapoznamy się z przyszłymi planami tego co powstanie w naszej okolicy. Brak MPZP jest pewnym ryzykiem inwestycyjnym, za które nikt nie odpowiada.  Rozwiązaniem może być zebranie podpisów od sąsiednich posesji i naleganie na przyspieszenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Co prawda procedury przygotowawcze są bardzo żmudne, a gminy często ignorują wynikające z ustawy obowiązki, ale próbować zawsze warto. Jak przebiega procedura planistyczna ?

 • Rada gminy musi podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
 • Ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków ukazuje się w prasie.
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się do organów zewnętrznych z prośba o przesłanie wniosków do projektu.
 • Dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania.
 • Przygotowanie projektu planu.
 • Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
 • Akceptacja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 • Opinie – władz gmin sąsiednich oraz gminnej (miejskiej) komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Uzgodnienia – m.in. urząd wojewódzki, właściwy zarządca dróg, konserwator zabytków, policja, wojsko, straż pożarna
 • Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.
 • Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej. W czasie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.
 • W terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia można składać uwagi do planu.
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi do planu, które wpłynęły w trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do rady gminy (miasta) projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag, do projektu wprowadzono zmiany, ponawia się uzgodnienia w niezbędnym zakresie.
 • Rada gminy (miasta) stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń studium.
 • Rada gminy (miasta) uchwala MPZP.
 • Wójt, burmistrz lub prezydent przedstawia wojewodzie plan wraz z dokumentacją w celu oceny ich zgodności podjętej z prawem.
 • MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego województwa. Uchwała w sprawie uchwalenia MPZP obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 od dnia ogłoszenia[22]. Najpóźniej w dniu wejścia w życie, kopia planu musi być przekazana staroście

Źródło: wikipedia.org

 

 

Udostepnij:

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bieżąco!