Wbudowie.pl

1. Definicje pojęć

 1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 2. Operator, Sprzedający - Domveo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, pod adresem: ul. Zagnańska 20/1, 25-524 Kielce, NIP 959‑195-87-96, REGON 360147046;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i zawierająca z Operatorem na ustalonych warunkach umowę świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem może być:
  • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych.
 4. Serwis – serwis internetowy wbudowie.pl, umieszczony w domenie internetowej pl
 5. Konsument – Klient, Kupujący, Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – regulamin serwisu wbudowie.pl
 7. Treści – zawartość Serwisu umieszczana lub udostępniana przez Użytkowników w dowolnej formie, w szczególności komentarze, wpisy, oceny, linki zewnętrzne, artykuły, materiały multimedialne (graficzne, dźwiękowe, audiowizualne).
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony w ramach Serwisu;
 9. Klient, Kupujący – osoba posiadająca konto Użytkownika w Serwisie lub składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Klientem/Kupującym może być:
  1. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zamówienie – czynność Klienta/Kupującego dokonywana w celu zawarcia umowy sprzedaży, skutkująca złożeniem Sprzedającemu oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego,
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 12. Projekt – gotowy projekt obiektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
 13. Pracodawca – Użytkownik, korzystający z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z osobami mającymi wykonywać pracę na jego rzecz, niezależnie od podstawy proponowanego zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), w szczególności poprzez umieszczanie w Serwisie Ofert pracy w udostępnionych kategoriach, tematycznie powiązanych z treściami Serwisu;
 14. Oferta pracy – ogłoszenie opublikowane w Serwisie przez Pracodawcę za pomocą udostępnionego formularza, zawierające informacje o prowadzonym naborze do pracy, stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników;
 15. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Adres siedziby Operatora/Sprzedająwcego: ul. Zagnańska 20/1, 25-524 Kielce.
 17. Adres do korespondencji w sprawach Sklepu, w tym w sprawach reklamacji: ul. Zagnańska 20/1, 25-524 Kielce.
 18. Adres e-mail do kontaktu w sprawach Serwisu: biuro@wbudowie.pl
 19. Adres e-mail do kontaktu w sprawach Sklepu internetowego, w tym w sprawach reklamacji: sklep@wbudowie.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności:
 2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis i Sklep,
 4. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.
  1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator.
  2. Usługa świadczona Użytkownikowi drogą elektroniczną polega na:
 7. umożliwieniu przeglądania podstron Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, korzystania z artykułów i opracowań zgromadzonych w Serwisie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 8. umożliwieniu Użytkownikom zakładania i prowadzenia konta o charakterze społecznościowym, służącego w szczególności do umieszczania informacji o Użytkowniku, jego doświadczeniu zawodowym i wykształceniu oraz do składania zamówień za pośrednictwem Sklepu;
 9. umożliwieniu komunikowania się pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w szczególności wysyłania wiadomości, umieszczania Treści, zamieszczania ogłoszeń oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia;
 10. przesyłaniu newslettera;
 11. umożliwieniu Klientom składania poprzez serwis Sklepu zamówień na towary, których asortyment i ceny został wskazany na stronie Sklepu;
 12. prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość).
  1. Operator informuje, że usługi wskazane w pkt. 3 lit. a) – d) powyżej są usługami nieodpłatnymi.
  2. Zamówienia dokonywane na towary, których asortyment został wskazany na stronie Sklepu, są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty i prowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.
  3. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
 13. posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 14. posiadać włączoną obsługę Java Script,
 15. posiadać aktywny adres e-mail

3. Rejestracja Użytkownika i konto Użytkownika.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania zawartości Serwisu dokonuje się poprzez otwarcie żądanej strony Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga rejestracji.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Użytkownika, w tym usług zamawiania towarów i zawierania na odległość umowy sprzedaży, oraz usług przypisanych do konta Użytkownika dokonuje się poprzez rejestrację Użytkownika.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług zamawiania towarów i zawierania na odległość umowy sprzedaży może się dokonać także poprzez złożenie przez Kupującego jednorazowego zamówienia jako gość Sklepu bez tworzenia stałego konta Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w pkt. 2.3. zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Użytkownik będący Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i niezbędna do założenia Konta.
 6. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i jego wysłanie do Operatora.
 7. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 8. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Operatora.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Operator przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.
 10. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
 11. tworzenie i edytowanie profilu Użytkownika;
 12. umieszczanie w profilu materiałów Użytkownika, w tym materiałów multimedialnych;
 13. edytowanie Danych osobowych;
 14. kontaktowanie się z innymi Użytkownikami Serwisu;
 15. umieszczanie Treści w Serwisie, w tym komentarzy na forum oraz prowadzenia blogów;
 16. bezpośrednie dokonywanie zamówień;
 17. przeglądanie historii zamówień.
 18. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Użytkownik jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.
 19. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia
  2. przystępuję do korzystania z usług Operatora dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,
  4. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 20. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Serwisu;
  2. jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. jeżeli Operator otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika,
  4. jeżeli Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe,
  5. jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  6. jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.
 21. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Użytkownik nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.
 22. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Operatora na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 23. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Użytkownika na adres e-mail Operatora wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta.
 24. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Upływ okresu wypowiedzenia skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika.
 25. Operator uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Użytkownika jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 10 powyżej. Operator zawiadomi Użytkownika o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.

4. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz dla celów realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 3. Administratorem danych osobowych, które w wykonaniu odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik udostępnia Pracodawcy, w szczególności przesyłając CV lub list motywacyjny za pośrednictwem Serwisu, jest także Pracodawca, który we własnym zakresie przetwarza je na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ponosząc z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora, lub podmiotów przez niego upoważnionych informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na prowadzenie przez Operatora lub podmioty przez niego upoważnione marketingu bezpośredniego na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy rejestracji. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu.

5. Baza firm

 1. Zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może dodawać do Bazy firm wizytówki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie związanym z obszarem tematycznym Serwisu.
 2. Dla każdego podmiotu może zostać utworzona tylko jedna wizytówka.
 3. W wizytówce są ujawniane udostępnione przez Użytkownika dane dotyczące podmiotu obejmujące: nazwę firmy, miejsce siedziby, dane teleadresowe podmiotu (numer telefonu, adres strony internetowej, adres wykonywania działalności), przedmiot działalności podmiotu.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych danych dotyczących podmiotów zgłaszanych przez nich do Bazy firm.
 5. Podmioty, których wizytówki zostały dodane do Bazy firm mogą dokonywać weryfikacji danych umieszczonych w wizytówce. W tym celu należy zawiadomić Operatora o konieczności dokonania weryfikacji na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail.
 6. Operatorowi przysługuje prawo modyfikacji graficznego układu wizytówki podmiotu.

6. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym, to jest w szczególności Treści:
  1. naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa lub dobre obyczaje i normy moralne, wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe;
  2. naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności dobre imię przedsiębiorcy;
  3. szerzących nienawiść i propagujących radykalne postawy społeczne (jak np. faszyzm, dyskryminacja rasowa, etniczna, społeczna, wyznaniowa lub ze względu na płeć);
  4. o charakterze pornograficznym, erotycznym, budzących odrazę lub propagujących przemoc;
  5. o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, bez pisemnej zgody Operatora;
  6. zawierających spam i niezamówione informacje handlowe;
  7. niezwiązanych tematycznie z działem Serwisu, w jakim zostały umieszczone,
  8. naruszających w jakikolwiek inny sposób prawa osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie Treści oraz za skutki wynikłe z ewentualnych naruszeń praw osób trzecich związane z ich udostępnieniem.
 3. Umieszczane przez Użytkownika Treści o charakterze multimedialnym muszą spełniać następujące parametry:
  1. format pliku: .gif .jpg .jpeg .png
  2. rozmiar pliku: 25 MB
 4. Operator jest uprawniony do odmowy udostępnienia Treści multimedialnych, które nie spełniają podanych powyżej kryteriów.
 5. Umieszczając Treści w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikowanie w Serwisie bez ograniczeń czasowych.
 6. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zarządzania wszelkimi Treściami udostępnionymi w ramach tego Konta, w szczególności nie może żądać ich usunięcia.

7. PRACA - Zasady korzystania z usługi

 1. Usługa PRACA polega na umożliwieniu komunikowania się pomiędzy Użytkownikami, zamieszczania Ofert pracy, wyszukiwania i odpowiadania na Oferty pracy, w tym przesyłania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny). Oferty pracy mogą być umieszczane w udostępnionych kategoriach, które są tematycznie powiązane z treściami Serwisu.
 2. Wyszukiwanie i przeglądanie Ofert pracy jest dostępne dla wszystkich Użytkowników. Pozostałe usługi składające się na usługę PRACA są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających aktywne Konto Użytkownika.
 3. Pracodawca samodzielnie dodaje Oferty pracy do Serwisu, wypełniając w tym celu udostępniony w Serwisie formularz. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i warunkuje możliwość wysłania Oferty pracy.
 4. W treści Oferty pracy Pracodawca nie może ujawnić w sposób bezpośrednio dostępny dla Użytkownika danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie aplikacji bez pośrednictwa Serwisu, w szczególności adresu e-mail, numeru telefonu oraz odnośnika do strony internetowej.
 5. Pracodawca może dodawać Oferty pracy wyłącznie we własnym imieniu. Niedozwolone jest umieszczanie Ofert pracy w imieniu innych podmiotów, działając w charakterze pośrednika.
 6. W przypadku chęci zamieszczania Ofert pracy przez podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy i inne równoważne, warunki współpracy zostaną ustalone w toku indywidualnie prowadzonych negocjacji.
 7. Oferty pracy powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 8. Pracodawca nie może zamieścić w Serwisie Ofert pracy, które:
 9. zawierają treści o charakterze dyskryminacyjnym,
 10. zawierają nieprawdziwe informacje o stanowisku pracy,
 11. stanowią ogłoszenia fikcyjne, umieszczane bez rzeczywistej woli nawiązania współpracy lub zatrudnienia,
 12. stanowią zaproszenie do składania ofert na stanowiska pracy wymagające podejmowania działań, których wykonywanie jest zabronione w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. w których warunkiem wniesienia podania jest uiszczenie przez Użytkownika opłat,
 14. jednocześnie kilku Ofert pracy dotyczących tego samego stanowiska,
 15. zawierają odnośniki umożliwiające zapoznanie się z treścią Oferty i zgłoszenie aplikacji poza Serwisem, w jakimkolwiek miejscu i formie.
 16. Użytkownik może wyszukiwać i przeglądać Oferty pracy umieszczone w Serwisie.
 17. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może za pośrednictwem Serwisu złożyć podanie o pracę na stanowisku wskazanym w Ofercie pracy. Do podania Użytkownik może załączyć dodatkowe, samodzielnie przygotowane dokumenty (CV i list motywacyjny), w formacie zgodnym z wymaganiami Pracodawcy wskazanymi w Ofercie pracy.
 18. Wysyłając podanie, Użytkownik wskazuje sposób, w jaki chce otrzymać odpowiedź pracodawcy. Użytkownik może wybrać kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną, podając jednocześnie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 19. Użytkownik może zgłosić tylko jedno podanie na każdą poszczególną Ofertę pracy.
 20. Użytkownik może zgłosić podanie o pracę tylko we własnym imieniu, podając własne i zgodne z prawdą dane osobowe i inne wymagane informacje.
 21. Operator umożliwia Pracodawcy otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu podań złożonych przez Użytkowników w odpowiedzi na Oferty pracy. Według wyboru Pracodawcy, dokonywanego przy dodawaniu Oferty, podania mogą być dodatkowo przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej Pracodawcy. Wskazany adres poczty elektronicznej nie jest widoczny dla Użytkowników.

8. Zasady korzystania z usługi - Ogłoszenia Nieruchomości

 1. Usługa świadczona w ramach modułu Nieruchomości polega na zapewnieniu Partnerom/Użytkownikom możliwości odpłatnego, czasowego  publikowania Ogłoszeń na stronach Serwisu.
 2. Warunkiem publikacji Ogłoszenia jest zamieszczenie przez Partnera w ramach Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W przypadku usunięcia wszystkich zdjęć z Ogłoszenia, Ogłoszenie przestanie być wyświetlane w Serwisu. Ogłoszenie będzie ponownie widoczne po ponownym zamieszczeniu przez Partnera co najmniej jednego zdjęcia nieruchomości w opublikowanym Ogłoszeniu.
 3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i aktualność Ogłoszenia, w szczególności opis przedmiotu Ogłoszenia, a także parametry związane z ceną oraz lokalizacją.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Partnera zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja firmy, marki, logo Partnera lub podmiotu trzeciego. 
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Partnera na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń lub innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, z zastrzeżeniem zamieszczenia na zdjęciu przedstawiającym nieruchomość maksymalnie jednego oznaczenia Partnera w postaci znaku wodnego. Jednocześnie Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 6. Partner zamieszczając zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
 8. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Serwisu, jego Operatora lub wprowadzających w błąd (w tym niezgodnych z typem Ogłoszenia).
 9. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Partnera  Ogłoszenia, którego treść stanowi propozycję lub ofertę zakupu nieruchomości albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu.
 10. Niedopuszczalne jest zamieszczenie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, a także zamieszczanie w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
 11. Partner powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe.
 12. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości.
 13. Korzystanie przez Partnera z  modułu Nieruchomości w Serwisu  wiąże się z zawarciem umowy z obowiązkiem zapłaty. Wysokość opłat abonamentowych i innych opłat za wybrane przez Partnera formy prezentowania (promocji) Ogłoszeń lub skorzystanie przez Partnera z innych usług świadczonych przez Operatora w Serwisu określa każdorazowo Cennik.
 14. Regulowanie opłat za  korzystanie z Serwisu odbywa się przelewem, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w ramach Serwisu metodami. Możliwe jest aktywowanie części Usług po wysłaniu przez Partnera SMS na wskazany w Serwisie numer. Koszt nadania SMS jest określony w Cenniku.
 15. Dla publikacji Ogłoszenia niezbędne jest poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dodawania Ogłoszenia, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w formularzu.
 16. Operator rozpoczyna automatyczną publikację Ogłoszenia nie później niż w ciągu 1 godziny od wypełnienia formularza, o którym mowa w punkcie powyżej.
 17. Ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zawierające zdjęcie może zostać za dodatkową opłatą zamieszczone na stronie głównej Serwisu. Opcja promocji Ogłoszenia na stronie głównej jest dostępna jedynie dla Ogłoszeń zawierających zdjęcie. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania, które następuje automatycznie co kilka minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
 18. W Serwisie istnieje możliwość odpłatnego wyróżniania Ogłoszenia na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz na stronie głównej Serwisu. Opcje promocji są dostępne jedynie dla Ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w wybrany sposób nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. 
 19. Operator oferuje również inne usługi, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik bądź odrębna umowa.
 20. Partnerem Serwisu w zakresie usługi określonej w niniejszym rozdziale Regulaminu nie może być podmiot pośredniczący w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, który:
 21. prowadzi lub uczestniczy w działalności konkurencyjnej wobec Serwisu,
 22. świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, które pochodzą od osób prywatnych, gdzie dane teleadresowe tych osób podawane są w zamieszczonych ogłoszeniach,
 23. nie posiada podpisanej z klientem stosownej umowy pośrednictwa na sprzedaż/wynajem nieruchomości.
 24. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Partnera w terminie 14 dni od założenia przez Partnera konta w Serwisie. Weryfikacja obejmuje potwierdzenie danych Partnera oraz wykluczenie warunków negatywnych uniemożliwiających korzystanie z usługi, wskazanych wyżej. W przypadku negatywnej weryfikacji Operator odmówi założenia konta Partnera w Serwisie. 
 25. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Partnera bądź podmiot działający w jego imieniu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operator, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 26. Operator może uzależnić dalsze świadczenie usług od przesłania przez Partnera na adres siedziby Operator dokumentów, które potwierdzają dane zamieszczone przez Partnera w ustawieniach Konta.
 27. Z tytułu korzystania z usług świadczonych w module Nieruchomości, Operator pobiera od Partnera wynagrodzenie w postaci opłaty abonamentowej.
 28. Opłata abonamentowa za korzystanie z Usługi naliczana jest po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, a jej wysokość uzależniona jest od liczby Ogłoszeń wystawionych przez Partnera w danym Okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie ma ryczałtowy charakter i obliczane jest każdorazowo na podstawie Cennika będącego załącznikiem do Regulaminu.
 29. Jeżeli Partner w danym okresie rozliczeniowym nie zamieści Ogłoszenia na stronach Serwisu, wynagrodzenie Operatora nie zostanie naliczone.
 30. Przy ustalaniu liczby Ogłoszeń wpływającej na wysokość wynagrodzenia dla Operatora brane są pod uwagę Ogłoszenia dodane w ciągu danego okresu rozliczeniowego oraz te, których emisja jest przedłużana w tym okresie.
 31. Niezależnie od opłaty abonamentowej Operator naliczy Partnerowi należność za wybraną przez Partnera formę promocji Ogłoszenia. Opłata za wyróżnienie i promocję Ogłoszenia jest naliczana osobno za każdą płatną formę promocji i wyróżnienia. W przypadku ponowienia czasowej promocji lub wyróżnienia Ogłoszenia dodatkowa opłata jest naliczana z góry za każdy kolejny czas wyróżnienia lub promocji rozpoczęty w Okresie rozliczeniowym.
 32. Do kwot wynagrodzenia Operator dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług.
 33. Wynagrodzenie na rzecz Operatora za usługi świadczone w ramach modułu Nieruchomości płatne jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności Operator ma prawo wstrzymać wykonywanie usług w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania Partnerowi oświadczenia w tym zakresie.
 34. Partner w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego konta. Wycofanie akceptacji skuteczne jest od dnia następnego.
 35. Operator informuje Partnera o dostępnych formach płatności elektronicznych za usługi udostępniane w Serwisie, wskazując jednocześnie całkowity koszt realizacji takich płatności.
 36. Operator udostępnia Partnerom korzystającym z modułu Nieruchomości możliwość korzystania z opcji SMS Premium, pozwalającą na dokonywanie szybkich płatności za usługi dodatkowe związane z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 37. Usługa SMS Premium jest dostępna tylko na terenie Polski i pozostaje aktywna wyłącznie dla polskich operatorów GSM.
 38. W ramach usługi SMS Premium Partner otrzymuje wybraną usługę dodatkową związaną z ogłoszeniem tj.: wyróżnienie Ogłoszenia na określony czas, podbicie Ogłoszenia na liście, odnowienie Ogłoszenia, umieszczenie Ogłoszenia w określonym miejscu serwisu (na określonej stronie lub w wyznaczonym zakresie stron). Partner jest informowany o dokładnym opisie usługi najpóźniej w momencie wyrażenia zgody na odpłatne zawarcie umowy w taki sposób, że po kliknięciu w ikonę usługi dodatkowej Partner otrzymuje informację o zasadach jej świadczenia przez Operatora, w tym w szczególności o długości trwania, warunkach technicznych i zastrzeżeniach ze strony Operatora. Potwierdzenie zapoznania się z tymi warunkami następuje przez kliknięcie przycisku Zamawiam i Płacę.
 39. Cennik usług SMS Premium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.    
 40. Zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług na rzecz Partnera nie będącego Konsumentem ograniczony jest do wysokości opłaty za daną usługę.
 41. Operator nie odpowiada za treść zamieszczanych Ogłoszeń,  za zachowania Partnerów oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych Ogłoszeń.
 42. Operator ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów ogłoszenia, jak również posiada prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi Serwisu, wprowadzające w błąd lub gdy zawiera inne treści niezgodne z Regulaminem.

9. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. informacje pobrane z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników Serwisu;
  2. Treści udostępniane przez Użytkowników Serwisu, ich prawdziwość i rzetelność, merytoryczną wartość oraz za wynikłe z ich udostępnienia naruszenia praw osób trzecich;
  3. wszelkie inne zachowania Użytkowników pozostające w sprzeczności z prawem lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich skutki;
  4. działania osób trzecich naruszające prawa Użytkowników przez niezgodne z prawem wykorzystanie umieszczonych w Serwisie treści;
  5. przerwy i błędy w działaniu Serwisu lub w działaniu poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
  6. utratę danych umieszczonych w Serwisie wynikłą z awarii serwerów, na których dane są gromadzone lub z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 2. Treści umieszczane przez Użytkowników stają się dostępne w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej moderacji Operatora.
 3. Operator udostępnia funkcję „Zgłoś spam lub nadużycie” umożliwiającą zawiadamianie o dostrzeżonych naruszeniach postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokonanych w związku z umieszczaniem w Serwisie Treści.
 4. W przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze umieszczonych w Serwisie Treści, Operator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze takiego uniemożliwienia. Jeżeli Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze umieszczonych w Serwisie Treści, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do Treści, bez obowiązku uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.
 5. W treści zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Operator wezwie Użytkownika do usunięcia Treści bezprawnych z Serwisu z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do usunięcia Treści bezprawnych. W przypadku wielokrotnego naruszania postanowień Regulaminu operator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, jak również prawo odmowy powtórnej rejestracji przez tego Użytkownika konta w portalu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do Treści, dokonanego zgodnie z punktem 4 powyżej.
 7. Na wezwanie właściwych organów Operator będzie obowiązany do ujawnienia i udostępnienia wszelkich informacji dotyczących osób dokonujących naruszeń, o których mowa w pkt 4 powyżej.
 8. Operator jest uprawniony do wprowadzania czasowych, krótkotrwałych przerw w działalności całości Serwisu lub niektórych z jego funkcjonalności, w celu jego konserwacji, wprowadzania ulepszeń i rozszerzania funkcjonalności – bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

10. Prawa autorskie

 1. Umieszczając Treści w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
 2. posiada uprawnienia lub zgody niezbędne dla umieszczenia Treści w Serwisie, w szczególności przysługują mu prawa autorskie do umieszczanych Treści,
 3. umieszczane Treści nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich,
 4. przez umieszczenie Treści w Serwisie nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i niemajątkowych praw autorskich osób trzecich.
  1. Umieszczając Treści w Serwisie, z chwilą ich udostępnienia Użytkownik:
 5. oświadcza, że posiada odpowiednie zgody osób, których wizerunek w ramach tych Treści został utrwalony
 6. udziela Operatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w obrębie tych Treści wizerunku swojego oraz innych osób, których wizerunek w tych Treściach został utrwalony, na zasadach wskazanych w punkcie 3 poniżej.
  1. Umieszczając Treści w Serwisie, z chwilą ich udostępnienia Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Treści mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w całości lub we fragmentach, w tym także w celach promocyjnych i reklamowych Operatora, na polach eksploatacji obejmujących:
   1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich utworów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
   2. stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
   3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzanie i korzystanie z takich wersji i adaptacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie,
   4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
   5. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie,
   6. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
   7. zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
  2. Wszystkie teksty, artykuły, opracowania, fotografie, rysunki i informacje zawarte w Serwisie, z wyłączeniem pochodzących od Użytkowników lub przez nich zamieszczonych czy linkowanych, jak również rozwiązania graficzne (w tym piktogramy i logotypy), bazy danych zastosowane w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Operatora lub są wykorzystywane przez Operatora na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej uprzedniej zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu, lub w zakresie przekraczającym udzieloną licencję stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
  3. Operator udziela Użytkownikom Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstów, artykułów i opracowań umieszczonych w Serwisie do celów niekomercyjnych, jednakże bez prawa do kopiowania takich utworów. Użytkownik ma praw korzystać z utworów wyłącznie poprzez przeglądanie ich na stronach Serwisu.
  4. Znaki towarowe nie należące do Operatora są wykorzystywane w Serwisie jedynie wcelach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

11. Złożenie zamówienia

 1. Sprzedający, za pośrednictwem Sklepu, prezentuje Projekty przeznaczone do sprzedaży. Prezentacja Projektów stanowi zaproszenie Klientów do zawarcia umowy. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy cywilnego.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową Sklepu poprzez wypełnienie znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia i wysłanie go do Sprzedającego poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienia mogą składać osoby posiadające Konto Użytkownika, jak i osoby takiego konta nie posiadające – warunkiem jest podanie danych wskazanych w formularzu.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:
 5. wybrania Projektu z asortymentu prezentowanego w Sklepie;
 6. zalogowania do konta Użytkownika lub podania prawidłowych danych w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji (jako gość);
 7. wybrania sposobu dostawy i zapłaty ;
 8. potwierdzenia zamówienia.
 9. Kupujący przed potwierdzeniem może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu w formularzu zamówienia.
 10. Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego, cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla Stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.
 11. Sprzedający, po otrzymaniu zamówienia, w terminie 14 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia. W wiadomości Sprzedający:
 12. oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. W wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty/zamówienia Sprzedający przekazuje numer zamówienia, jego specyfikację i koszty. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;
 13. oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że Projekty objęte zamówieniem nie są dostępne lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.
 14. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt. 7 lit. a) powyżej, Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.
 15. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Informacje o zmianie statusu dostępne są dla Kupującego poprzez Konto Użytkownika oraz są one udostępniane Kupującemu w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 16. Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego Projektu fakturę VAT. Dowód zakupu w postaci faktury zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.
 17. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e‑mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
 18. opis zakupionego Projektu oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
 19. dane identyfikujące Sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
 20. cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;
 21. czas dostarczenia zakupionego Projektu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
 22. przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
 23. obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;
 24. udzielenie gwarancji (o ile została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;
 25. brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 26. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 27. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:
 28. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 29. koszty zwrotu Projektu w przypadku odstąpienia od umowy.
 30. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w pkt. 11 i 12, jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego Projektu.
 31. Przez nabycie Projektu, Kupujący uzyskuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

12. Ceny towarów, koszty wysyłki, formy płatności, dostawa

 1. Wszystkie ceny Projektów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Projektów nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany cen Projektów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych Projektów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po zawarciu umowy z Kupującym, Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Ceny towarów podane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu w sposób wskazany w rozdz. 10 Regulaminu.
 5. W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego Projektu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy i sposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.
 6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, według wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.
 7. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.
 8. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony Projekt w formie:
 9. przelewu na rachunek bankowy przed wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub płatności internetowej przed wysłaniem przesyłki (przedpłata)
 10. płatności przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).
 11. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysłaniem przesyłki (przedpłata), a rachunek bankowy Sprzedającego nie został uznany kwotą należności w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Kupującym ulega rozwiązaniu.

13. Czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 2. a) w przypadku sprzedaży płatnej przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedającego danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia,
 3. b) w przypadku sprzedaży płatnej z góry (w całości) – po wpływie środków na rachunek Sprzedającego.
 4. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji do chwili wysłania zamówionych Projektów przez Sprzedającego, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Zamówienie na Projekty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 5. Czas realizacji zamówienia jest podany wyraźnie w opisie Projektu w Sklepie.
 6. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. W przypadku Projektów wykonywanych na zamówienie Kupującego i posiadających szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do Kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku kiedy nie akceptuje podanego przez Sprzedającego terminu realizacji umowy.
 8. Zakupione Projekty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

14. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

 1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie Projektu, które pozwala zachować jego całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.
 2. Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę przy odbiorze. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).
 3. W przypadku płatności za pobraniem, dostawca ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 4. Kupujący w miarę możliwości powinien zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności dostawcy. Jeżeli Kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki, dostawca nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki, Kupujący ma prawo zażądać już w obecności dostawcy sporządzenia protokołu szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody będzie stanowił dla Sprzedającego oczywistą podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego towaru na nieuszkodzony w trybie wymiany przesyłek uszkodzonych w transporcie.
 6. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem, wymiana towaru uszkodzonego w transporcie nastąpi tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego na zasadach wskazanych w ust. 5. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę wymiany towaru uszkodzonego w transporcie.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedającego sprzedanego towaru przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzedanym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po wydaniu towaru przewoźnikowi, z zastrzeżeniem ust. 7.
 9. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:
 10. podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;
 11. nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;
 12. innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,

Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

15. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest rzecz używana, lub niepełnowartościowa, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu. Sprzedający dostarcza kupującemu rzecz wolną od wad.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.
 3. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej, może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów kupowanych w Sklepie (realizowane w trybie gwarancji jakości - o ile została udzielona przez Sprzedającego, jak i w trybie rękojmi za wady) powinny być składane: na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@wbudowie.pl  Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT lub inny).
 5. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający.
 6. Kupujący zgłaszający reklamację z tytułu wad Projektu, ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku, gdy Projekt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wymienił Projektu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.
 7. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedający w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznał żądania za uzasadnione.
 8. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

16. Odstąpienie przez konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany

 1. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając Sprzedającemu stosowne jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, może być złożone pisemnie i wysłane pocztą tradycyjną na adres do korespondencji wskazany w rozdz. 1 pkt 3 Regulaminu…. lub może być złożone drogą elektroniczną, na adres mailowy: biuro@wbudowie.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia [pobierz wzór oświadczenia].
 3. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.
 4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedający poświadcza Konsumentowi na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach wyżej ustalonych, Konsument pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego. O maksymalnej kwocie, jaka podlegałaby uiszczeniu w przypadku zwrotu przedmiotu po odstąpieniu od umowy Kupujący jest informowany w pouczeniu, jakie otrzymuje od Sprzedającego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
 1. imię i nazwisko,
 2. login Użytkownika,
 3. adres poczty elektronicznej
 4. opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki
  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.
  2. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.
 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Użytkownika, Operator przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
 6. opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
 7. dane identyfikujące Operatora, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Operatora, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu z Operatorem i składania reklamacji;
 8. opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
 9. przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
 10. brak zobowiązania Operatora do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 11. czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
 12. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 13. Operator równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 14. Konsument, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.
 15. W przypadku skutecznego złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Operator ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Użytkownika dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora traci prawo do odstąpienia od umowy.

18. Postanowienia końcowe.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem, sądem właściwym jest sąd siedziby Operatora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2017 roku.
 3. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie pl w zakładce „regulamin”.
 4. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, przyczyn leżących po stronie albo zmian przepisów prawa.
 5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o planowanej zmianie regulaminu będzie zamieszczona w zakładce „regulamin” na czas nie krótszy 7 dni przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Załączniki

Wcześniejsze wersje regulaminu

Zapisz sie na newsletter i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.

X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.