Regulamin i zasady korzystania z serwisu
Wbudowie.pl

Szczegółowe i przydatne informacje w jednym miejscu

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.

2. W przypadku skutecznego złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Operator  ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Użytkownika dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora traci prawo do odstąpienia od umowy.  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - pobierz plik (140,8 KB) .PDF

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies zgodznie z Polityką Cookies.